Публічний договір

1. ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Для цілей цього публічного договору купівлі-продажу наведені нижче терміни вживаються у наступному значенні:

1.1.1. Договір – цей публічний договір купівлі-продажу згідно з умовами якого Продавець зобов’язується здійснити продаж Товару невизначеному колу Покупців, які звернуться до нього з використанням засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) через Інтернет-магазин Numero’05 store розміщений на веб-сайті: numero05store.com. Укладення договору купівлі-продажу Товарів здійснюється у електронному вигляді на визначених Продавцем умовах.

1.1.2. Сайт – веб-сайт Інтернет-магазину Numero’05 store, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: numero05store.com , включаючи всі його веб-сторінки; власником та адміністратором Сайту є Продавець.

1.1.3. Товар – непродовольчі товари народного споживання (одяг, взуття, шкіргалантерея, аксесуари тощо), що на умовах цього Договору пропонуються до продажу на відстані за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) зображення та/або опис яких розміщено в Інтернет-магазині Numero’05 store (далі також – Інтернет-магазин).

1.1.4. Продавець – фізична особа – підприємець Амурова Наталя Георгіївна,дата та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця: датррдата запису 02.03.2017,номер запису  25520000000017152.. Адреса для листування та прийняття будь яких пропозицій,звернень,скарг:65014 ,м.Одеса,вул. Юрія Олеші,5 б

1.1.5. Покупець – будь-яка дієздатна фізична особа, згідно з чинним законодавством України, яка в порядку, передбаченому цим Договором, за власним волевиявленням повністю прийняла (акцептувала) всі його умови без виключення з метою придбання Товарів для особистого, домашнього або іншого використання, не пов’язаного з підприємницькою діяльністю.

1.1.6. Акцепт – вчинення Покупцем дії, що спрямована на прийняття умов цього Договору.

1.1.7. Замовлення – належним чином оформлений та розміщений за допомогою Сайту запит Покупця на здійснення купівлі обраних ним Товарів. 1.1.8. Отримувач Товару – будь-яка дієздатна фізична особа, згідно з чинним законодавством України, що визначена Покупцем у відповідному Замовленні на Товар в якості отримувача Товару.

1.2. Для цілей цього Договору всі зазначені в п.1.1. цього Договору терміни використовуються виключно у значенні, обумовленому в п.1.1. цього Договору, незалежно від використання цих термінів в однині або множині, або в інших граматичних формах, відмінках та/або конструкціях.

1.3. Всі інші терміни, що окремо не визначені в цьому Договорі, сприймаються і тлумачаться в їх буквальному граматичному значенні виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету даного Договору. 1.4. Загальні положення.

1.4.1. Цей Договір є публічною офертою Продавця, що адресована невизначеному колу осіб та містить всі істотні умови щодо укладення електронного Договору купівлі-продажу Товарів на визначених нижче умовах.

1.4.2. Акцептом Покупець засвідчує свою повну та беззаперечну згоду зі всіма положеннями та правилами цього Договору без будь-яких виключень і обмежень, та підтверджує, що він ознайомлений з його умовами до моменту вчинення Акцепту.

1.4.5. Факт одержання Замовлення підтверджується отриманням Покупцем на адресу електронної пошти, вказану ним при Реєстрації, електронного листа від Продавця, який містить підтвердження отримання та подальшого виконання Замовлення.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку та на умовах, встановлених цим Договором, Продавець зобов’язується передати у власність Покупця обраний ним Товар, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах, встановлених цим Договором. 

2.2. Право власності на Товар переходить до Покупця в момент вручення (передання) Товару і за умови повної оплати Покупцем вартості Товару в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.

3. ВИБІР ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Покупець самостійно та на власний розсуд обирає на Сайті в Інтернет-магазині наявний та запропонований до продажу Товар та: – натискає кнопку «В корзину» та самостійно заповнює і направляє Продавцю форму «Оформление заказа», в якій, зокрема обов’язково вказує своє прізвище, ім’я та по-батькові, свій контактний телефон, адресу своєї електронної пошти, обраний спосіб оплати, обраний спосіб та бажане місце доставки Товару (у випадку, якщо Покупець бажає отримати Товар з доставкою), прізвище, ім’я та по-батькові отримувача Товару (у випадку, якщо отримувати Товар буде Отримувач Товару),

3.2. Після заповнення форми «Оформление заказа», Покупець обов’язково уважно ознайомлюється з усіма умовами даного Договору, і у випадку прийняття (акцептування) цих умов в повному обсязі – натискає кнопку «Оформить заказ», або «Купить», що вважається фактом направлення Покупцем відповідного Замовлення на обраний Товар.

3.3. Даний Договір вважається укладеним, а пропозиція Продавця щодо укладання даного Договору (оферта) повністю прийнятою (акцептованою) Покупцем з моменту натискання Покупцем кнопки «Оформить заказ», або «Купить», за допомогою інформаційної системи веб-сайту: numero05store.com .

3.4. Натисканням на кнопку «Оформить заказ», або «Купить» Покупець підтверджує, що він ознайомлений з усіма умовами цього Договору до моменту вчинення Акцепту, підтверджує свою повну і цілковиту згоду з усіма умовами цього Договору без виключення, в тому числі із умовами щодо доставки та оплати Товару за цінами, вказаними на Сайті Інтернет-магазину на дату укладання Покупцем цього Договору.

3.5. Натисканням на кнопку «Оформить заказ», або «Купить» Покупець підтверджує, що він у зручний та доступний для нього спосіб належним чином у відповідності до вимог ч.2 ст.13 Закону України «Про захист прав споживачів» повідомлений Продавцем про:

– найменування Продавця, його місцезнаходження та порядок прийняття претензії;

– основні характеристики та споживчі властивості обраного Покупцем Товару;

– вартість обраного Покупцем Товару, а також вартість його доставки Покупцю;

– спосіб, порядок та умови оплати і доставки обраного Покупцем Товару;

– Гарантійні зобов’язання Продавця та інші послуги, пов’язані з утриманням чи ремонтом обраного Покупцем Товару (за їх наявності);

– гарантійний строк та строк служби обраного Покупцем Товару, обов’язкові умови використання Товару та можливі наслідки в разі їх невиконання;

– період прийняття пропозиції (оферти) щодо укладання цього публічного Договору;

– порядок розірвання цього Договору;

– інші умови на яких Товар пропонується до продажу.

3.6. Натисканням на кнопку «Оформить заказ», або «Купить» Покупець підтверджує, що він до замовлення (придбання) Товару в повному обсязі та належним чином у відповідності до вимог ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів» одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Товар, що повною мірою забезпечило можливість свідомого і компетентного вибору цього Товару.

3.7. Натискання Покупцем на кнопку «Оформить заказ», або «Купить» вважається беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов цього Договору без виключень, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем на підставі цього Договору.

3.8. У випадках, передбачених чинним законодавством України, цей Договір укладається у письмовій формі.

3.9.Строк обробки та оформлення Продавцем направленого Покупцем Замовлення на Товар становить до 2 (Двох) робочих днів з дати заповнення та направлення Покупцем в порядку, встановленому п.3.1.-п.3.2. цього Договору, форми такого Замовлення на Товар. В разі, якщо зазначене Замовлення на Товар було направлене Покупцем у вихідний або святковий день, строк обробки та оформлення цього Замовлення на Товар починається з першого після вихідного або святкового робочого дня.

3.10. Замовлення на Товар, заповнене та направлене Покупцем в порядку, встановленому п.3.1.-п.3.2. цього Договору, оформляється Продавцем на відповідному бланку (паперовому носії) у двох автентичних примірниках. Перший примірник оформленого бланку Замовлення на Товар передається Продавцем Покупцю або Отримувачу Товару разом із замовленим Товаром в момент його вручення (передання), другий – підписується Покупцем або Отримувачем Товару та залишається у Продавця.

3.11.Протягом строку, встановленогоп.3.9. даного Договору, Продавець зобов’язується:

– присвоїти направленому Покупцем Замовленню на Товар порядковий номер;

– направити на адресу електронної пошти, вказану Покупцем у цьому Замовленні на Товар, автоматичне електронне повідомлення про обробку цього Замовлення на Товар, в якому вказується порядковий номер цього Замовлення на Товар, присвоєний Продавцем та інформація про строк доставки замовленого Покупцем Товару (якщо Покупець замовив Товар з доставкою).

3.12. Покупець має право, повідомивши про це Продавця, в односторонньому порядку відмовитись від цього Договору протягом всього строку з моменту його укладання (акцепту Покупцем оферти Продавця) і до моменту фактичного отримання замовленого Товару.

4. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ

4.1. Покупець має право:

4.1.1. вимагати від Продавця повного та належного виконання умов цього Договору;

4.1.2. відмовитися від прийняття та оплати неякісного чи некомплектного Товару або Товару, що не відповідає направленому Замовленню на цей Товар;

4.1.3. у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару вимагати від Продавця – або пропорційного зменшення ціни Товару, або безоплатного усунення недоліків Товару, або відшкодування витрат на усунення недоліків Товару;

4.1.4. у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків Товару, які виникли з вини Продавця – або розірвати даний Договір, або вимагати обміну (заміни) придбаного Товару на такий самий Товар належної якості чи на інший аналогічний Товар, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині на Сайті;

4.1.5. відмовитися від цього Договору в порядку та у випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України;

4.1.6. розірвати цей Договір в порядку та у випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України;

4.1.7. у разі розірвання чи відмови від цього Договору вимагати від Продавця повернення грошових коштів, сплачених за Товар;

4.1.8. здійснювати інші права, передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України.

4.2. Покупець зобов’язується:

4.2.1. належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за цим Договором;

4.2.2. перед укладанням цього Договору уважно ознайомитись з його змістом та умовами, а також ознайомитись із вартістю Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині на Сайті, способами та порядком її оплати;

4.2.3. перед укладанням цього Договору уважно ознайомитись із вартістю та способами доставки Товару, які розміщені на сторінці «Условия покупки и доставки» на Сайті Інтернет-магазину;

4.2.4. в порядку та на умовах, встановлених цим Договором прийняти замовлений якісний та комплектний Товар;

4.2.5. у строки, в порядку та на умовах, встановлених цим Договором, оплатити вартість замовленого Товару;

4.2.6. протягом гарантійного строку зберігати відповідний розрахунковий документ (квитанцію, товарний чи касовий чек), що підтверджує продаж (передання) Товару;

4.2.7. виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України.

4.3. Продавець має право:

4.3.1. в залежності від ринкової кон’юнктури періодично переглядати та змінювати вартість Товару, що пропонується до продажу на Сайті в Інтернет-магазині;

4.3.2. проводити Розпродажі та пропонувати Акційні пропозиції, що передбачають тимчасову можливість придбання Товару на більш вигідних умовах ніж зазвичай;

4.3.3. здійснювати інші права, передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України.

4.4. Продавець зобов’язується:

4.4.1. належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за цим Договором та нормами чинного законодавства України;

4.4.2. надати Покупцю повну та достовірну інформацію про Товар та його вартість шляхом розміщення цієї інформації на Сайті  Інтернет-магазину;

4.4.3. надати Покупцю повну та достовірну інформацію про вартість та способи доставки Товару шляхом розміщення цієї інформації на Сайті  Інтернет-магазину;

4.4.4. у строки, в порядку та на умовах, встановлених цим Договором, забезпечити доставку замовленого Покупцем Товару до місця зазначеного Покупцем і у спосіб обраний Покупцем у відповідному Замовленні на такий Товар;

4.4.5. у строки, в порядку та на умовах, встановлених цим Договором, забезпечити передачу (вручення) Покупцю або Отримувачу Товару замовленого Покупцем якісного та комплектного Товару у належній упаковці, а також передати разом із Товаром документи, зазначені цим Договором;

4.4.6. дотримуватись повного та безумовного виконання Гарантійних зобов’язань, що містяться на сторінці «Гарантійні зобов’язання» на Сайті Інтернет-магазину;

4.4.7. у разі розірвання цього Договору протягом встановленого цим Договором та нормами чинного законодавства України терміну, повернути йому грошові кошти, сплачені за Товар у строки, в порядку та на умовах, встановлених цим Договором;

4.4.8. не розголошувати інформацію про персональні дані Покупця, які сталі відомі Продавцю у зв’язку із обробленням Замовлення;

4.4.9. виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України.

5. ВАРТІСТЬ ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Вартість Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині, наводиться на відповідній сторінці Сайту і встановлюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.2. Вартість Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині, включає в себе всі податки, збори та будь-які інші, в тому числі неподаткові, обов’язкові платежі.

5.3. Продавець має право проводити сезонні або будь-які інші види розпродажів Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині на Сайті (далі – Розпродаж).

5.4. Продавець має право пропонувати Покупцям придбати одразу декілька Товарів чи їх поєднання, а також пропонувати Покупцям у разі придбання конкретного визначеного Продавцем Товару придбати інший визначений Продавцем Товар за зниженою вартістю (далі – Акційні пропозиції). При цьому Продавець на Сайті Інтернет-магазину обов’язково додатково зазначає наступну інформацію:

– зміст та вартість Акційної пропозиції, а у разі пропонування придбання одразу декількох Товарів чи їх поєднання за одну ціну – вартість таких Товарів щодо кожного окремо;

– умови прийняття Акційної пропозиції, зокрема строк її прийняття, а також будь-які обмеження щодо її прийняття, включаючи обмеження щодо кількості запропонованих для придбання на таких умовах Товарів.

5.5. Вартість Товару, замовленого Покупцем, дорівнює для цього Покупця вартості цього Товару зазначеній на Сайті Інтернет-магазину на момент укладання цим Покупцем цього Договору (акцепту цим Покупцем оферти Продавця). Загальна вартість Замовлення визначається шляхом додавання вартості всіх обраних Товарів, поміщених у віртуальний кошик та ціни доставки, яка визначається в залежності від вартості Замовлення.

5.6. З моменту укладання Покупцем цього Договору (акцепту Покупцем оферти Продавця) Продавець не має права жодним чином та за жодних умов змінювати чи будь-яким іншим чином переглядати для цього Покупця вартість замовленого ним Товару, а також вартість його доставки.

5.7. Якщо Покупець замовив Товар з доставкою, у вартість цього Товару включається вартість його доставки до місця та у спосіб, визначені Покупцем у відповідному Замовленні на Товар. При цьому у розрахунковому документі на Товар (квитанція, товарний чи касовий чек), що передається Покупцю разом із доставленим Товаром, вартість Товару і вартість доставки зазначаються як окремо, так і разом.

5.8. Шляхом заповнення форми «Оформление заказа» Покупець на власний розсуд обирає один із зазначених у розділі «Условия покупки и доставки» на Сайті Інтернет-магазину способів оплати вартості замовленого ним Товару включаючи вартість його доставки (якщо Покупець замовив Товар з доставкою). Покупець може оплатити вартість Замовлення наступними способами: Власною платіжною карткою на Сайті за допомогою технічних засобів, які надаються відповідною юридичною особою, що виконує функції інтернет-еквайрера на підставі відповідної угоди з Продавцем. Оплата платіжною карткою можлива, якщо це передбачено функціоналом Сайту на момент оформлення Товару (Замовлення); Кур’єру, безпосередньо в момент отримання Товару (Замовлення).

5.9. Оплата вартості замовленого Товару, вартість якого перевищує 49 999,99 грн, здійснюється Покупцем лише шляхом безготівкового розрахунку.

5.10. Невиконання Покупцем своїх зобов’язань щодо оплати замовленого ним Товару вважається односторонньою відмовою Покупця від цього Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання цього Договору.

5.11. Всі розрахунки за даним Договором здійснюються виключно у національній валюті України.

6. ДОСТАВКА ТА ВРУЧЕННЯ (ПЕРЕДАННЯ) ТОВАРУ

6.1. Якщо Покупець замовив Товар без доставки, він може самостійно отримати замовлений Товар за адресою Продавця, зазначеній у Розділі «Обратная связь» на Сайті Інтернет-магазину.

6.2. Якщо Покупець замовив Товар з доставкою, Продавець зобов’язується у строк, вказаний у відповідному автоматичному електронному повідомленні про обробку Замовлення Покупця на Товар, але в будь-якому випадку не пізніше 30 (Тридцяти) календарних днів з моменту укладання Покупцем даного Договору (акцепту Покупцем оферти Продавця) доставити Покупцю або Отримувачу Товару та вручити (передати) замовлений Товар у місці доставки Товару, зазначеному Покупцем у відповідному Замовленні на Товар.

6.3. Доставка Товару здійснюється Продавцем у спосіб та до місця, визначеного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар.

6.4. Отримувачем Товару замовленого Покупцем є Покупець або Отримувач Товару.

6.5. Вартість доставки замовленого Покупцем Товару визначається в залежності від місця і способу доставки, зазначеного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар.

6.6. Інформація щодо вартості та можливих способів доставки Товару (невід’ємна частина даного Договору) міститься на відповідній сторінці «Оплата и доставка» на Сайті Інтернет-магазину.

6.7. Доставка замовленого Покупцем Товару здійснюється Продавцем власними силами або за допомогою залучених Продавцем на партнерських засадах кур’єрів та служб доставки в залежності від визначеного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар місця і способу доставки.

6.8. Перелік залучених Продавцем на партнерських засадах кур’єрів та служб доставки (невід’ємна частина даного Договору) міститься на Сайті Інтернет-магазину.

6.9. Доставка та вручення (передання) замовленого Товару засобами служби доставки ТОВ «Нова Пошта» здійснюється за цим Договором з урахуванням особливостей умов доставки вантажів, встановлених ТОВ «Нова Пошта» (novaposhta.ua).

6.10. Товар вручається (передається) Покупцю або Отримувачу Товар в упакованому вигляді.

6.11. Разом із Товаром Продавець зобов’язується передати Покупцю або Отримувачу Товару:

– оформлений Продавцем відповідно до вимог чинного законодавства України один примірник бланку Замовлення на Товар, направленого Покупцем в порядку, встановленому п.3.1.-п.3.2. даного Договору;

– відповідний розрахунковий документ встановленої форми (квитанцію, товарний чи касовий чек) з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару;

6.12. Вручення (передання) замовленого Товару Покупцю або Отримувачу Товару здійснюється виключно за наступних умов:

– оплати Покупцем ста відсотків вартості такого Товару в порядку та на умовах, встановлених цим Договором;

– пред’явлення Покупцем або Отримувачем Товару документу, що посвідчує його особу;

– підписання Покупцем або Отримувачем Товару другого примірника оформленого Продавцем Замовлення на Товар, направленого Покупцем в порядку, встановленому п.3.1.-п.3.2. даного Договору.

6.13. Під час вручення (передання) замовленого Товару Покупцю або Отримувачу Товару Продавець або залучені Продавцем на партнерських засадах кур’єри та служб доставки, що здійснили доставку такого Товару, в присутності Покупця проводять перевірку відповідності Товару Замовленню на цей Товар, направленому Покупцем в порядку, встановленому п.3.1.-п.3.2. цього Договору.

6.14. У випадку, якщо замовлений Товар не відповідає направленому Покупцем Замовленню на цей Товар або Товар є неякісним, некомплектним чи має якісь недоліки, Покупець має право за власним вибором:

– або відмовитись від цього Договору;

– або вимагати обміну (заміни) цього Товару на такий самий Товар належної якості відповідно до направленого Покупцем Замовлення на Товар чи на інший аналогічний Товар, з числа Товарів наявних у продажу в Інтернет-магазині.

6.15. Якщо замовлений Товар є якісним, комплектним та повністю відповідає відповідному направленому Покупцем Замовленню на цей Товар, Покупець або Отримувач Товару підписує:

– другий примірник бланка Замовлення на Товар та передає його Продавцю,

– або документ встановленої форми залученої Продавцем на партнерських засадах служби доставки.

6.16. Підпис Покупця або Отримувача Товару на другому примірнику бланка Замовлення на Товар є беззастережним підтвердженням наступних фактів:

– отримання замовленого Товару Покупцем або Отримувачем Товару;

– відповідність замовленого Товару направленому Покупцем Замовленню на цей Товар;

– відсутність у Покупця претензій щодо якості та комплектності замовленого Товару.

6.17. Ризик випадкового знищення, втрати або пошкодження замовленого Товару переходить до Покупця з моменту вручення (передання) цього Товару Покупцю або Отримувачу Товару.

6.18. Цей Договір вважається виконаним в момент вручення (передання) Покупцю або Отримувачу Товару замовленого Покупцем комплектного Товару належної якості, що повністю відповідає направленому Покупцем Замовленню на цей Товар.

6.19. Відмова Покупця або Отримувача Товару від прийняття замовленого Товару, що є якісним, комплектним та повністю відповідає направленому Покупцем Замовленню на цей Товар та/або відмова Покупця або Отримувача Товару від підписання другого примірника оформленого бланка Замовлення на цей Товар вважається односторонньою відмовою Покупця від цього Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання даного Договору, окрім зобов’язань з повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар (у випадку якщо такі кошти були сплачені).

7. ЯКІСТЬ ТОВАРУ, ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ, ПОРЯДОК ПРЕД`ЯВЛЕННЯ ТА ЗАДОВОЛЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ ПОКУПЦЯ

7.1. Продавець зобов’язується передати Покупцю замовлений ним Товар належної якості, придатний для використання з тією метою, з якою такий Товар звичайно використовується.

7.2. Якість Товару повинна відповідати вимогам, встановленим для такої категорії Товарів у відповідних нормативно-правових актах і нормативних документах.

7.3. Продавець забезпечує належне використання Покупцем придбаного ним Товару протягом гарантійного строку, встановленого нормативно-правовими актами, нормативними документами та Гарантійними зобов’язаннями (невід’ємна частина даного Договору), що містяться на сторінці «Гарантійні зобов’язання» на Сайті Інтернет-магазину.

7.4. Гарантійний строк починає свій перебіг починаючи від дати вручення (передання) замовленого Товару Покупцю.

7.5. На сезонні товари (одяг, хутряні та інші вироби) гарантійний строк обчислюється з початку відповідного сезону, що встановлюється постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів».

7.6. При обміні Покупцем Товару належної якості чи обміні (заміні) Покупцем Товару з істотними недоліками його гарантійний строк обчислюється заново від дня обміну Товару належної якості чи від дня обміну (заміни) Товару з істотними недоліками.

7.7. Гарантійний строк збільшується на термін здійснення Продавцем безоплатного усунення недоліків Товару. Зазначений термін обчислюється від дня, коли Покупець передав Продавцю Товар для усунення його недоліків.

7.8. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару Покупець має право вимагати:

– пропорційного зменшення ціни Товару;

– безоплатного усунення недоліків Товару;

– відшкодування витрат на усунення недоліків Товару.

7.9. У разі пред’явлення Покупцем вимоги про безоплатне усунення недоліків Товару, такі недоліки повинні бути усунуті Продавцем протягом 14 (Чотирнадцяти) днів з дати надходження цього Товару з недоліками до Продавця або в інший строк за взаємною згодою Продавця та Покупця.

7.10. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару, Покупець має право на власний вибір пред’явити Продавцю одну з вимог, передбачених п.7.8. цього Договору, а в разі її невиконання – заявити іншу вимогу, що також міститься в переліку п.7.8. цього Договору.

7.11. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків Товару (згідно із визначенням цього терміну в Законі України «Про захист прав споживачів»), які виникли з вини Продавця, або виявлення фактів фальсифікації Товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, Покупець має право за своїм вибором:

– розірвати цей Договір з повним поверненням сплачених за товар коштів;

– вимагати обміну (заміни) Товару з істотними недоліками чи фальсифікованого Товару на такий самий Товар належної якості або на інший аналогічний Товар, з числа Товарів наявних у продажу із відповідним перерахуванням вартості Товару згідно з чинним законодавством України.

7.12. Передбачені п.7.8. та п.7.11. цього Договору вимоги розглядаються Продавцем за умови пред’явлення Покупцем відповідного розрахункового документа встановленої форми (квитанції, товарного чи касового чека) з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару.

7.13. Передбачені п.7.8. та п.7.11. цього Договору вимоги Покупця не підлягають задоволенню, якщо Продавець доведе, що недоліки Товару виникли внаслідок порушення Покупцем правил користування Товаром або умов його зберігання.

8. ОБМІН ТА ЗАМІНА ТОВАРУ

8.1. Покупець має право протягом строку, встановленого чинним законодавством України, обміняти Товар належної якості на аналогічний у Продавця, якщо Товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.

8.2. Обмін Товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби та ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю разом з проданим Товаром.

8.3. Перелік Товарів, що не підлягають обміну та поверненню з підстав, зазначених у п.8.1. цього Договору, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів». 

8.4. Обмін Товару належної якості, а також обмін (заміна) Товару з істотними недоліками здійснюється Продавцем на підставі письмової заяви Покупця, врученої особисто представнику Продавця або направленої на адресу Продавця, зазначену у розділі «Обратная связь» на Сайті Інтернет-магазину.

8.5. Вимоги Покупця про обмін Товару належної якості, а також вимоги Покупця про обмін (заміну) Товару з істотними недоліками, за наявності у Продавця Товару, необхідного для здійснення обміну чи заміни, підлягають негайному задоволенню Продавцем, але в будь-якому разі не пізніше 14 (Чотирнадцяти) робочих днів з моменту отримання від Покупця зазначеної в п.8.4. цього Договору заяви.

8.6. Обмін Товару належної якості, а також обмін (заміна) Товару з істотними недоліками провадиться Продавцем за наявності у Покупця відповідного розрахункового документа встановленої форми (квитанції, товарного чи касового чека), що підтверджує продаж Товару Покупцю, з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару.

8.7. Якщо на момент звернення Покупця до Продавця із вимогою про обмін Товару належної якості на інший аналогічний Товар необхідного Покупцю для обміну Товару не виявиться у продажу в Інтернет-магазині, Покупець має право:

– або обміняти придбаний Товар на будь-який інший Товар з числа Товарів наявних у продажу в Інтернет-магазині із відповідним перерахуванням вартості Товару згідно чинного законодавства України;

– або розірвати цей Договір в порядку, встановленому Розділом 9 цього Договору.

– або здійснити обмін отриманого Товару на інший аналогічний Товар при першому ж його надходженні у продаж в Інтернет-магазині. При цьому Продавець зобов’язується у день надходження такого Товару у продаж повідомити про це Покупця.

8.8. Повернення Покупцем Товару належної якості, а також повернення Покупцем Товару з істотним недоліками у зв’язку із обміном або заміною такого Товару здійснюється в порядку, встановленому Розділом 10 цього Договору.

9. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Покупець має право розірвати цей Договір у випадках і в строки, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

9.2. Крім інших випадків, передбачених цим Договором, Покупець має право розірвати Договір шляхом повідомлення про це Продавця з моменту укладання цього Договору (акцепту Покупцем оферти Продавця) і до моменту фактичного отримання замовленого Товару, або протягом чотирнадцяти днів з моменту одержання Товару. Повідомленням про розірвання цього Договору також вважається заява Покупця про повернення коштів, сплачених за Товар, направлена Продавцю в порядку, встановленому п.11.1. цього Договору.

9.3. Цей Договір вважається розірваним з моменту отримання Продавцем повідомлення Покупця про розірвання Договору та/або заяви Покупця про повернення коштів, сплачених за Товар.

9.4. Для здійснення свого права на розірвання цього Договору Покупець повинен обов’язково зберегти і пред’явити Продавцю відповідний розрахунковий документ встановленої форми (квитанцію, товарний чи касовий чек), що підтверджує придбання Товару, з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару.

9.5. Розірвання Покупцем цього Договору має наслідком повернення ним придбаного (отриманого) Товару Продавцю в порядку, встановленому Розділом 10 цього Договору.

10. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

10.1. При отриманні Товарів від кур’єра компанії-перевізника або Продавця, Покупець або Отримувач Товару зобов’язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо пересвідчитися у належному зовнішньому стані Товару (відсутності механічних пошкоджень) та повноти його комплектності.

10.2. У випадку наявності хоча б одного з перерахованих недоліків, Покупець або Отримувач Товару зобов’язаний зафіксувати його у складеному Акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем та особою, що здійснила доставку Товару. При можливості, недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відео зйомки. Після підписання Акту про виявлені недоліки, Товари повертаються особі, що здійснила доставку Замовлення.

10.3. У випадку розірвання цього Договору Покупцем, у випадку обміну Товару належної якості чи обміну (заміни) Товару із істотними недоліками Покупець також може повернути Товар Продавцеві на його адресу, зазначену у розділі «Обратная связь» на Сайті Інтернет-магазину.

10.4. Повернення Товару повинно відбуватися Покупцем в оригінальній упаковці, в якій він або Отримувач Товару отримав цей Товар.

10.5. Повернений Товар повинен відповідати наступним вимогам: він не використовувався, збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби та ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцеві разом з проданим Товаром.

10.6. Не підлягають поверненню Товари, перелік яких визначено у Додатку №3 постанови Кабінету міністрів України № 172 від 19 березня 1994 року «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів».

11. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ, СПЛАЧЕНИХ ЗА ТОВАР

11.1. Повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар, здійснюється Продавцем на підставі письмової заяви Покупця/його належним чином уповноваженого представника, врученої особисто представнику Продавця або направленої на адресу Продавця, зазначену у розділі «Обратная связь» на Сайті Інтернет-магазину.

11.2. До зазначеної в п.11.1. заяви Покупцем обов’язково додається: 

– відповідний розрахунковий документ встановленої форми (квитанція, товарний чи касовий чек), що підтверджує придбання Товару, з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару;

11.3. Повернення Покупцю/його належним чином уповноваженому представнику сплачених грошових коштів за Товар здійснюється Продавцем одним із наступних способів, в залежності від способу доставки та вручення такого Товару, а також способу оплати за Товар:

11.3.1. За умови готівкової оплати Товару, якщо доставка та вручення Товару здійснювалась Продавцем власними силами:

– перерахування відповідної суми грошових коштів на рахунок, відкритий Покупцем в установі банку, в тому числі картковий рахунок, вказаний Покупцем у заяві, зазначеній в п.11.1. цього Договору;

– або видача Покупцю відповідної суми грошових коштів готівкою із каси Продавця за адресою зазначеною у розділі «Обратная связь» на Сайті Інтернет-магазину.

11.3.2. За умови готівкової оплати Товару, якщо доставка та вручення товару здійснювалась за допомогою залучених Продавцем на партнерських засадах кур’єрів та служб доставки:

– перерахування відповідної суми грошових коштів на рахунок, відкритий Покупцем в установі банку, в тому числі картковий рахунок, вказаний Покупцем у заяві, зазначеній в п.11.1. цього Договору;

– або видача Покупцю відповідної суми грошових коштів готівкою із каси Продавця за адресою зазначеною у розділі «Обратная связь» на Сайті Інтернет-магазину.

11.3.3. За умови безготівкової оплати шляхом користування сервісу «Оплата картой на сайте»:

– перерахування відповідної суми грошових коштів на той самий рахунок Покупця, з якого була здійснена оплата за Товар.

11.3.4. За умови безготівкової оплати Товару шляхом банківського переказу Покупцем відповідної суми грошових коштів, що дорівнює вартості Товару, на поточний рахунок Продавця:

– шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів, що дорівнює вартості Товару, на банківський рахунок Покупця.

11.4. У зазначеній в п.11.1. даного Договору заяві Покупець обов’язково вказує в який із визначених в п.11.3. цього Договору спосіб він бажає отримати повернення сплачених ним грошових коштів за Товар.

11.5. У випадку, якщо у зазначеній в п.11.1. цього Договору заяві Покупець не обрав жодний із визначених в п.11.3. способів повернення йому сплачених грошових коштів за Товар, або не вказав відкритий в установі банку рахунок для здійснення зазначених розрахунків із ним, вважається, що Покупець виявив бажання отримати відповідні суми грошових коштів готівкою із каси Продавця за адресою зазначеною у розділі «Обратная связь» на Сайті Інтернет-магазину.

11.6. Повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар, здійснюється Продавцем за умови повернення Покупцем такого Товару в порядку, встановленому Розділом 10 цього Договору.

11.7. Повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар, на підставі ст. 9, ст.13 Закону України «Про захист прав споживачів», здійснюється не пізніше 7 (Семи) банківських днів з моменту отримання від Покупця зазначеної в п.11.1. цього Договору заяви.

11.8. При розірванні цього Договору Покупцем, відмови Покупця від даного Договору, обміні Покупцем Товару належної якості, обміну (заміни) Покупцем Товару з істотними недоліками перерахунок вартості Товару здійснюється у випадках, передбачених чинним законодавством України.

11.9. При обміні Покупцем Товару належної якості та обміну (заміни) Покупцем Товару з істотними недоліками на інший Товар Продавець здійснює розрахунки із ним в порядку, передбаченому Розділом 11 цього Договору.

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. За порушення своїх зобов’язань за цим Договором Продавець несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

12.2. Продавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор).

12.3. Для цілей цього Договору під обставинами непереборної сили розуміються зовнішні і надзвичайні події, що не існували на момент укладання цього Договору і виникли незалежно від волі Продавця, за умови, що Продавець не міг передбачити настання таких обставин чи перешкодити їх виникненню за допомогою засобів, застосування яких справедливо вимагати й очікувати.

12.4. Обставинами непереборної сили визнаються, в тому числі, але не обмежуючись: землетруси, пожежі, повені, епідемії, епізоотії, забруднення радіацією чи будь-яким ядерним джерелом, транспортні катастрофи, воєнні дії, повстання, масові заворушення, революції, страйки, терористичні акти, соціальні конфлікти, рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, блокади, ембарго, міжнародні санкції тощо.

12.5. У випадку втрати Продавцем можливості виконувати свої зобов’язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, Продавець зобов’язується негайно повідомити Покупця про виникнення, вид і можливу тривалість подій, що перешкоджають належному виконанню зобов’язань за цим Договором, у строк протягом 5 (П’яти) робочих днів з дня настання таких обставин.

12.6. Всі спори та розбіжності, що виникають між Покупцем та Продавцем стосовно здійснення ними своїх прав та виконання ними своїх зобов’язань за цим Договором, вирішуються шляхом проведення переговорів.

12.7. У випадку не досягнення домовленостей з приводу предмета спору шляхом проведення переговорів, всі спори та розбіжності між Покупцем та Продавцем щодо здійснення ними своїх прав та виконання ними своїх зобов’язань за цим Договором вирішуються в судовому порядку, встановленому чинним законодавством України.

13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Цей Договір є публічним договором (офертою) роздрібної купівлі-продажу Товару на відстані за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) через Інтернет-магазин Numero’05 store.

13.2. Період прийняття пропозиції (оферти) щодо укладання цього публічного Договору встановлюється з дати його опублікування на Сайті Інтернет-магазину і по 31 грудня 2022 р. включно.

13.3. Відкликання або зміна умов пропозиції (оферти) щодо укладання цього публічного Договору, так само як і зміна умов цього публічного Договору може бути здійснена Продавцем в будь-який момент без додаткового попередження Покупця.

13.4. Відкликання або зміна умов пропозиції (оферти) щодо укладання цього публічного Договору, так само як і зміна умов цього публічного Договору, не можуть бути підставою для: -будь-якого перегляду або зміни умов чи припинення договорів, що вже були укладені Продавцем із Покупцями на умовах цього публічного Договору; -відмови Продавця від взятих на себе зобов’язань за договорами, що вже були укладені із Покупцями на умовах цього публічного Договору.

13.5. Умови пропозиції (оферти) щодо укладання цього публічного Договору, так само як і умови цього публічного Договору, є однаковими для всіх Покупців.

13.6. Пропозиція (оферта) Продавця щодо укладання цього публічного Договору вважається прийнятою Покупцем в повному обсязі з моменту укладання Покупцем цього публічного Договору в порядку, встановленому п.3.3. даного Договору.

13.7. Укладання цього публічного Договору (акцепт Покупцем оферти Продавця) вважається беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов цього публічного Договору без виключень, в тому числі істотних умов, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем.

13.8. Підтвердженням факту укладання цього публічного Договору є зазначене в п.3.11. цього публічного Договору надіслане Продавцем Покупцю автоматичне електронне повідомлення про обробку Замовлення на Товар.

13.9.Повна інформація про Товар, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині на умовах даного публічного Договору, а також інформація, зазначена в п.3.5. даного Договору, міститься на Сайті Інтернет-магазину.

13.10. Визнання недійсними, нікчемними або такими, що втратили чинність окремих умов цього публічного Договору не має наслідком визнання будь-яких інших умов цього публічного Договору недійсними, нікчемними або такими, що втратили чинність.

13.11. Укладаючи цей публічний Договір Покупець надає свою повну цілковиту та безстрокову згоду на отримання від Продавця за допомогою SMS, електронної пошти, соціальних мереж тощо інформаційних повідомлень про новини Інтернет-магазину, а також про Акційні пропозиції та Розпродажі Товарів, що проводяться Продавцем в Інтернет-магазині. При цьому Покупець має право в будь-який час відмовитись від отримання зазначених інформаційних повідомлень шляхом заповнення електронної форми про відмову від отримання інформаційних повідомлень Продавця на Сайті Інтернет-магазину, або вказати про свою відмову від отримання зазначених інформаційних повідомлень під час заповнення форми «Оформление заказа».

13.12. Заповнюючи форму «Оформление заказа» та/або проходячи процедуру реєстрації на Сайті Інтернет-магазину Покупець надає свою повну цілковиту та безстрокову згоду на:

– внесення Продавцем (володілець та розпорядник бази персональних даних) в базу персональних даних «Покупці» наданої Покупцем інформації, в тому числі інформації, що відповідно до чинного законодавства України вважається персональними даними;

– поширення Продавцем інформації про Покупця, в тому числі інформації, що відповідно до чинного законодавства України вважається персональними даними, третім особам, в тому числі залученим Продавцем кур’єрам та службам доставки, виключно в цілях, передбачених п.13.13. цього Договору;

– поширення Продавцем інформації про Покупця, в тому числі інформації, що відповідно до чинного законодавства України вважається персональними даними, у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

13.13. Заповнюючи форму «Оформление заказа» та/або проходячи процедуру реєстрації на Сайті Інтернет-магазину Покупець надає свою повну цілковиту та безстрокову згоду на обробку та використання Продавцем інформації про Покупця, в тому числі інформації, що відповідно до чинного законодавства України вважається персональними даними, виключно в наступних цілях:

– з метою реєстрації та ідентифікації Покупця в Інтернет-магазині;

– з метою поновлення пароля реєстрації Покупця в Інтернет-магазині;

– в маркетингових цілях, а саме: повідомлення Покупця за допомогою SMS, електронної пошти, соціальних мереж тощо про новини Інтернет-магазину, Акційні пропозиції та Розпродажі Товарів, що проводяться Продавцем в Інтернет-магазині, здійснення аналізу ринку споживання Товару, визначення кола потенційних Покупців, визначення потреб потенційних Покупців у Товарах, що пропонуються до продажу тощо;

– з метою сумлінного виконання Продавцем своїх договірних зобов’язань перед Покупцем, в тому числі зобов’язань щодо доставки Товару;

– з метою виконання Продавцем вимог чинного законодавства України, в тому числі законодавства про захист прав споживачів.

13.14. Персональні дані Покупця обробляються відповідно до Закону України від 01 червня 2010 № 2297- VI « Про захист персональних даних».

13.15. На правовідносини, що виникають із даного публічного Договору, поширюються положення ст.633 Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів», Закон України «Про електрону комерцію», Правил продажу товарів на замовлення та поза торгівельними або офісними приміщеннями, затверджених Наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 р. №103.

13.15. З усіх питань, що не знайшли свого відображення в цьому публічному Договорі, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.